MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Képtalálat a következőre: „országos bíró tanács logo”

ÖSSZEFOGLALÓ

az Országos Bírói Tanács 2018. év november hó 7. napján 09:00 és 17:30 óra között megtartott üléséről

Jelen van 10 tag, valamint tanácskozási joggal dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Anka Tibor, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese, külön meghívással dr. Szecskó József, az Igazságügy Minisztérium igazságügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára, dr. Makai Lajos, a Magyar Bírói Egyesület elnöke

1. A 2017. évi bírósági költségvetés végrehajtásáról szóló OBH elnöki beszámoló és az egyéb juttatások részletes feltételeinek és mértékének meghatározása kapcsán az Országos Bírói Tanács felhívással fordul az OBH elnökéhez, hogy pótolja az előterjesztések megküldését.

2. Az OBH elnökének levele kapcsán dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az OBH elnöke nem törvényesen működőnek nyilvánítja az OBT-t és egy „arra illetékes szerv” döntésére vár. Az OBT tagjai tájékoztatást adnak arról, hogy nincs tudomásuk arról, hogy a működőképesség kapcsán jogvita vagy bármilyen eljárás lenne folyamatban.

Dr. Hilbert Edit OBT tag tájékoztatást ad arról, hogy az OBH elnöke levelet küldött az érintett bíróságok elnökeinek arról, hogy az OBT működési költségek utalványozására az OBH elnöke a jövőben nem intézkedik, az ülésekkel kapcsolatos költségek előlegezésére a Kúria elnökét, a tagok költségeinek előlegezésére a szolgálati helyük szerinti bíróságok elnökeit kéri meg.

Az OBT elnöke válaszlevélben fogja jelezni az OBH elnöke felé, hogy a Bszi. 104. § (1) bekezdés utolsó mondata szerint „Az OBT működésének technikai feltételeit az OBH biztosítja”, és költségvetése az OBH költségvetésén belül elkülönítetten jelenik meg. Saját költségvetésének felhasználásáról az OBT dönt.

3. Dr. Makai Lajos, a Magyar Bírói Egyesület elnöke részletes tájékoztatást ad az Országos Bírói Tanácsnak a 2018. október 9. napján megtartott póttagválasztó küldöttértekezletről. Megerősíti azokat a híreket, hogy a küldöttértekezletet törvényességi anomáliák mellett folytatták le: szervezett ültetési rend volt, a szavazatszámlálás szabálytalan volt, a küldöttértekezlet olyan kérdésekről döntött, amelyre nem volt törvényi felhatalmazása, ezzel szemben nem tett eleget azon törvényes kötelezettségének, hogy az új póttagokat megválassza. A Magyar Bírói Egyesület honlapján (www.mabie.hu) számos bíró és bírói testület kiállt a bírói önigazgatás és törvényesség mellett és nyilvánosan is felvállalta ezzel kapcsolatos véleményét.

Ezt az Országos Bírói Tanács tagjai üdvözlik. Az Országos Bírói Tanács felhívja a korelnököt a póttagválasztó küldöttértekezlet újbóli összehívására annak érdekében, hogy törvényi kötelezettségüket teljesítsék. A Bszi. 100. § (1) bekezdésének második mondata szerint a szavazást mindaddig folytatni kell, amíg a szükséges számú jelölt az előírt számú szavazatot nem kapta meg. Erre tekintettel a korábbi küldöttek mandátuma változatlanul fennáll.

4. Az Országos Bírói Tanács módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyet az eredménytelenül záródó és törvényességi kérdéseket is felvető 2018. októberi 9-ei póttagválasztás tett szükségessé.

5. Mivel az OBH elnöke a tanács törvényes működőképességének hiányára hivatkozással nem biztosította az OBT tagjai részére az irattanulmányozás lehetőségét, az OBT jelzéssel él, és felhívja a figyelmét a Bszi. 112. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezésére. Eszerint az OBT tagjai jogosultak az OBT és az OBH működésével kapcsolatos iratokba betekinteni, továbbá az OBH elnökétől adatokat, tájékoztatást kérni. Ennek megtagadása az OBT tagjainak jogosultságát elvonja, és akadályozza az Alaptörvény 25. cikk (5) bekezdésében foglalt feladat ellátását, amely szerint az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását.

6. Tekintettel arra, hogy az OBH elnöke az OBT felhívására ezt nem kezdeményezte, az Országos Bírói Tanács elnöke és delegált tagján keresztül összehívja a Bírói Életpálya Szakértő Testületet a bírói illetmény-emelésére vonatkozó javaslat előkészítése érdekében. A bírói illetményrendezés elmaradását az OBT már többször szóvá tette, és szorgalmazta az ezzel kapcsolatos jogszabálymódosítás mielőbbi előterjesztését.

7. A 2019. évi központi oktatási terv tervezetére az Országos Bírói Tanács a következő javaslatokat fogalmazza meg:

 Kívánatos lenne, ha a központi oktatási terv – az infrastrukturális fejlesztési terveken és stratégiai célokon túl – konkrétabban megjelölné az egyes képzések témáit, illetve a tervezetben említett, kijelölésekhez és speciális ügytípusokhoz kapcsolódó képzéseket. A bíróságok a képzési javaslataikat már hónapokkal ezelőtt megtették, így feltehetően nincs akadálya egy részletes terv elkészítésének.

 A korábbi gyakorlatnak megfelelően javasoljuk országos szintű, központi szakmai képzések meghirdetését a Magyar Igazságügyi Akadémián. A helyi szinten megtartott képzések a helyi tapasztalatcserét teszik csak lehetővé, míg az országos központi képzések a jogegység irányába is hatnak.

 Hasznosnak tartanánk, ha többségbe kerülnének a szabadon választott képzések. Ezek előnye, hogy a képzésen már eleve motivált bírák vesznek részt, akik maguk választhatják meg, mely területen kívánnak továbbképzést kapni. Az Országos Bírói Tanács 2018. november 7. napján megtartott ülésének összefoglalója Ezzel szemben a kvóta alapján kötelezővé tett képzések résztvevői kevésbé motiváltak, noha egyes témák (pl. jogszabályváltozásokra történő felkészítés) esetében ezek létjogosultsága sem vitatható.

 Javasoljuk a korábban többször sikeresen megszervezett bírói kompetenciafejlesztő tréningek újbóli bevezetését.

 Az Országos Bírói Tanács a más hivatásrendek képzésbe történő bevonását fontosnak tartja, ez lehetőséget biztosít arra, hogy ügyészek, ügyvédek, közjegyzők közös képzés keretei között vitathassanak meg szakmai kérdéseket bírákkal.

A Bszi. 171/A. § (4) és (5) bekezdése alapján az OBH elnökének törvényi lehetősége van arra, hogy külön megállapodást kössön az igazságügyi miniszterrel és a legfőbb ügyésszel a képzéseket illetően.

8. Az Igazságügyi Miniszter képviseletében a helyettes államtitkár tájékoztatja az Országos Bírói Tanácsot a közigazgatási bíróságok létrehozásával kapcsolatos törvényjavaslatok benyújtásáról és annak tartalmáról.

9. Dr. Cserni János, az OBH főosztályvezetőjének feljegyzése szerint az OBT-nek címzett, szolgálati bíróságtól érkezett zárt küldemények felnyitására véletlenül került sor. Megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövőben az OBH dolgozói ne bontsanak fel az OBT-nek címzett leveleket.

Az összefoglaló az OBT honlapjain itt és itt olvasható.