MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Egy internetes sajtóorgánum cikksorozatot közöl a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke és több gyanúsított-társa ellen folyamatban lévő büntetőeljárás birtokába került nyomozati iratára hivatkozással. 2022. január 21-én ennek keretében „A bírót rúgják ki, mert ez vérlázító!” címmel a végrehajtói kar elnökének bírósági vezetőkkel folytatott beszélgetéseire vonatkozó anyagokat hoztak nyilvánossága. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) tudva, hogy a nyomozás folyamatban van, nem foglalhat állást a cikkben szereplő állítások valóságtartalmáról, de tartózkodik azok értékelésétől is.

Az, hogy a cikkben hivatkozott dokumentumok tartalma szerint a végrehajtói kar elnöke egy általa megnevezett bíró „eltávolítását" szorgalmazta bírósági igazgatási vezetőknél, mégis a megszólalását igényli. Úgyszintén az is, hogy az írásban – a gyanúsított elmondásából – az is nyilvánosságot kapott, hogy egy bírósági vezető a bíróval szemben milyen hátrányos intézkedéseket tehet, akár személyes indíttatásból is.

Mindenekelőtt ezért hangsúlyozzuk: a bíró felelősséggel tartozik a munkájáért, de ennek formáját, eljárásrendjét a bírák jogállását szabályozó sarkalatos törvény, valamint az egyéb szervezetszabályozó eszközök pontosan tartalmazzák. Nem vonható azonban – igen kevés kivételtől eltekintve – felelősségre szakmai állásfoglalásáért, konkrét ügyben hozott döntéséért. E döntésének felülbírálatára a bírósági eljárásokat szabályozó törvények adnak útmutatást.

Abban az esetben, ha a bírót döntésében akár erőszakkal, fenyegetéssel, akár vagyoni előny ígéretével befolyásolnak, vagy erre másokat felhívnak, bűncselekmény valósul meg, csakúgy, mint akkor, ha meg nem engedett módon történő felelősségre vonását kezdeményezik döntése miatt. Ezek súlyos támadások a bírói függetlenség ellen, mint ahogy a gyanúsított cikkben vázolt tevékenysége is. Ez megengedhetetlen.

Emellett a MABIE korábban már többször rámutatott, hogy a bírói véleménynyilvánítás szabadsága, illetve a bírói függetlenség ellenében hat az, hogy a bírói jogállási, a bírósági szervezeti szabályok miatt a bírók kiszolgáltatottak lehetnek az igazgatási vezetés irányába, mert tőlük függ előmenetelük és státuszuk alakulása: minősítésük, fegyelmi felelősségre vonásuk, sőt egyes anyagi juttatásaik is. Ez az igazodási törekvés bénítóan hathat akkor is, amikor a bírók abban a kérdésben döntenek, hogy - az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) által is többször kiemelt fontosságúnak értékelt - bírói véleménynyilvánítási jogukkal élnek vagy sem.

A MABIE a nyilvánosság erejével élve ez úton is hangsúlyozza: a bírók fenti módokon történő befolyásolása megengedhetetlen és kötelességünk fellépni az ilyetén törekvések ellen. Így fokozottan fontos az igazgatási vezetés átláthatósága, a törvényes és etikus vezetői magatartás, mert a bíró az igazságszolgáltatás letéteményese. Amennyire kiszolgáltatott, támadott, sarokba szorított egy bíró, annyira támadott, sarokba szorított, kiszolgáltatott maga az igazságszolgáltatás.

A MABIE Alapszabálya értelmében az Egyesület célja a bírák bírói szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek képviselete és előmozdítása, míg az Alapszabály 2. e) pont értelmében a MABIE fellép a bírák személyét, a bíróságok tekintélyét támadó megnyilvánulásokkal szemben.

Ezért kérjük a bírákat, hogy haladéktalanul jelezzék, ha a bírói függetlenség megsértéséről, vagy annak veszélyéről szereznek tudomást. Kérjük egyben az Országos Bírósági Hivatal elnökét és a bírósági igazgatási vezetőket, hogy a befolyásolás, vagy annak gyanúja esetén azonnali vizsgálatot követően tegyék meg a szükséges intézkedéseket és a bíróságokat, bírákat ért megalapozatlan támadások esetén határozottan lépjenek fel.

Az OBH ügyben kiadott közleménye itt olvasható:

https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/kozlemeny-az-orszagos-birosagi-hivatal-elnoket-erinto-sajtohirekkel