MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az Összefoglalót az OBT az ülésén fogadta el.

1. Az Országos Bírói Tanács elnöke tájékoztatást ad arról, hogy dr. Hornyák Zsolt tag, dr. Tímár Tünde tag, dr. Szentgyörgyi-Bíró Enikő póttag, dr. Tóth Györgyi póttag, Gillyné dr. Malkócs Angéla póttag, dr. Varga Magdolna póttag, dr. Pál Rita póttag bejelentették lemondásukat az OBT tagságáról. Dr. Sarkantyu Szabolcs áthelyezésre került törvényszékre, így OBT tagsága megszűnt. Az OBT elnöke az ülésre intézkedett póttagok behívásáról, akik közül megjelent dr. Csontos Katalin. Az OBH elnökének írásban közölt álláspontja szerint az Országos Bírói Tanács dr. Tímár Tünde közigazgatási-munkaügyi ügyszakos bíró lemondására figyelemmel működésképtelen. Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke kifejti, hogy jogi álláspontja szerint az Országos Bírói Tanács működőképes, a bírósági szintek szerinti képviseletet a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 99. § szerint új póttagválasztás útján kell biztosítani. Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az ügyvédi kar nevében aggodalmát fejezi ki a tagok nagyszámú hirtelen lemondása és póttagok visszalépése miatt. Az Országos Bírói Tanács egyhangúlag úgy határoz, hogy működőképessége és jelen ülésen a határozatképessége biztosított, egyúttal felhívja az OBH elnökét, hogy a póttagválasztás érdekében késedelem nélkül tegye meg a szükséges intézkedéseket.

2. Dr. Fatalin Judit bizottsági elnök beszámol az OBH elnökének bírói és bírósági vezetői pályázatok eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó gyakorlatát vizsgáló bizottság jelentéséről. Az Országos Bírói Tanács a Győri Ítélőtábla összbírói értekezlete által 2018. február 8-án feltett kérdésekre az alábbi válaszokat adja:

I. Nem törvényes az OBH elnökének 2017. január 1. és 2018. február 5. között folytatott gyakorlata, amelynek során a kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezetői pályázat kapcsán a pályázatot eredménytelenné nyilvánító döntését a véleményező szerv felé írásban nem indokolta meg. Az Országos Bírói Tanács Az Országos Bírói Tanács 2018. május 2. napján megtartott ülésének összefoglalója 2 jelzéssel él az OBH elnöke felé, hogy az eredménytelenné nyilvánító döntését írásban indokolja meg a véleményező szervek számára is.

II. Nem törvényes az OBH elnökének 2016. és 2017. években előfordult azon gyakorlata, hogy törvényszéki bírót ítélőtáblára ténylegesen nem az ügyteher egyenletes elosztásának biztosítására vagy szakmai fejlődésének érdekében, hanem vezetői feladatok ellátása céljából rendelt ki. Az Országos Bírói Tanács az OBH elnöke felé azzal a jelzéssel él, hogy a fentieknek megfelelően járjon el.

III. Nem törvényes az OBH elnökének 2016. és 2017. években folytatott azon gyakorlata, hogy vezetői pályázat másodszori eredménytelenné nyilvánítása esetén a bírósági vezető megbízásáról nem a lehető legrövidebb időn belül, hanem jóval később intézkedett, és az egyéves megbízási időtartamot a megbízás kezdetétől számította. Az Országos Bírói Tanács jelzéssel él az OBH elnöke felé, hogy vezetői pályázat másodszori eredménytelenné nyilvánítás esetén a vezetői megbízásról késedelem nélkül intézkedjen. Az egy éves megbízási időtartamot e megbízás kezdetétől kell számítani.

Az Országos Bírói Tanács a Fővárosi Törvényszék összbírói értekezlete által a 2018. február 5-én feltett kérdésre az OBH elnökének a 2017. január 1. és 2018. február 5. közötti bírói, illetve vezetői pályázatok eredménytelenné nyilvánítása körében folytatott gyakorlata kapcsán az alábbi megállapításokat teszi:

I. Az OBH elnöke egyes személyzeti ügyekben hozott határozatait a törvényi és alkotmányos követelmények ellenére 3 Az Országos Bírói Tanács a bizottsági jelentést az internetes és intranetes oldalán közzéteszi, és a kérdésfeltevő összbírói értekezleteknek megküldi.

3. Dr. Vasvári Csaba bizottsági elnök beszámol az OBT egyes határozatainak és ajánlásainak felülvizsgálatára felállított bizottság jelentéséről.

I. Az Országos Bírói Tanács Juhász Andor-díjról szóló 2/2012. (III.24.) OBT határozatát akként módosítja, hogy a díjazásra vonatkozó előterjesztéseket a kollégiumok és bírói tanácsok véleménynyilvánításának eredményével együtt kell megküldeni az Országos Bírósági Hivatalnak.

II. Az Országos Bírói Tanács bírói álláspályázatok elbírálása során a pályázati rangsortól eltérés esetéről szóló 3/2012. (II.12.) OBT határozat III/3. pontját – amelyben az OBT a bírósági elnökök felé felhívással él – hatályon kívül helyezi.

III. Az Országos Bírói Tanács az Etikai Kódex-szel kapcsolatos feladatköréről szóló 3/2015. (I.13.) OBT határozatot, az Etikai Kódex alapján meghozandó állásfoglalások eljárási rendjéről szóló 11/2015. (II.12.) OBT határozatot, valamint az Etikai Állásfoglalás Előkészítő Bizottságról szóló 5/2015. (I.13.) OBT határozatot hatályon kívül helyezi, mert a törvényi etikai eljárás lefolytatására az OBT-t nem jogosítja fel. Ezzel összefüggésben a 2015 és 2017 között elfogadott OBT etikai állásfoglalásokat hatályon kívül helyezi.

IV. Az Országos Bírói Tanács az ítélőtáblák és törvényszékek részére a bírák és igazságügyi alkalmazottak helyi elismeréséről szóló 1/2013. (X.8.) OBT ajánlást és a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III.4.) KIM rendelet értelmezéséről szóló 1/2012. (X.15.) OBT ajánlást hatályon kívül helyezi, mert az OBT nem jogosult ajánlás kibocsátására.

4. Az Országos Bírói Tanács dr. Matusik Tamás előterjesztése alapján vitát folytatott az elektronikus kapcsolattartás bevezetésének tapasztalatairól és tanulságairól. A jövőre nézve tanulságként a következőket lehet levonni: – az ilyen jellegű fejlesztések bevezetését tesztelésnek és párhuzamos átmeneti időszaknak kellene megelőznie (digitális és papír alapú beadványok egyidejű küldése és fogadása); – a nyomozási bírói ügyszakot – az eljárás jellegéből fakadóan – ki kell venni az elektronikus ügyintézés hatálya alól;

Az Országos Bírói Tanács 2018. május 2. napján megtartott ülésének összefoglalója 4 – a bevezetést megelőzően a felkészülési időt arra figyelemmel kell megállapítani, hogy a szükséges közbeszerzések, informatikai fejlesztések és felhasználói oktatásokra megfelelő idő álljon rendelkezésre.

Az Országos Bírói Tanács felkéri az OBH elnökét, hogy tekintse át az elektronikus kapcsolattartás büntetőeljárások és szabálysértési eljárások során szerzett tapasztalatait. Indítványozza, hogy az OBH elnöke tegyen javaslatot a kötelező elektronikus kapcsolattartásnak nyomozási bírói ügyszakban történő mellőzésére, és a kötelező elektronikus kapcsolattartás halasztott időpontban történő bevezetésére büntető- és szabálysértési eljárásokban.

5. Dr. Vadász Viktor tájékoztatja a tagokat a Nemzetközi Kapcsolatok Koordinációs Testületének ülésén elhangzottakról. Tájékoztatja továbbá a tagokat, hogy a tanács tagjainak nagyszámú lemondására figyelemmel az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózatának több tagja is aggodalmának adott hangot. Az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózatának elnöke levélben biztosította támogatásáról az Országos Bírói Tanácsot.