MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Szentatya február 9-én, szombaton fogadta az olasz bírók nemzeti szervezetének tagjait abból az alkalomból, hogy a szervezet idén ünnepli alapításának 110. évfordulóját.

A bíróság intranetes oldalán 2019. február 5-én „Történelmi lehetőség küszöbén a bíróság” címmel a Nyíregyházi, Egri, Debreceni, Miskolci Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla elnöke nyílt levelet intézett a bírói karhoz. A nyilatkozat több helyen megjelent a sajtóban és a bíróság – minden hivatali gépen kezdőoldalként beállított – intranetes honlapján is megjelent az ötök nyilatkozata. E nyilatkozatot a Debreceni Törvényszék elnöke a törvényszék és az alá tartozó járásbíróság bíráihoz azzal a kísérőlevéllel küldte meg, hogy – egyebek mellett – a nyilatkozat megtételét a „MABIE részéről a bírói illetményemelés koncepciójában megmutatkozó konstruktivitás hiánya” tette szükségessé.
Mivel a kísérőlevél a MABIE-t nevesítve vádolta az együttműködés hiányával, ezért dr. Oltai Judit Zsófia, a MABIE elnöke megkereste a Debreceni Törvényszék elnökét, hogy részletesen jelölje meg, milyen tényekre alapítja állítását, amennyiben pedig ilyet nem tud, kérte, hogy nyilatkozatát vonja vissza és erről tájékoztassa az eredeti kísérőlevél címzettjeit.
A törvényszék elnöke – magánlevélben – megküldte válaszát, amelyben egyértelművé tette, hogy a MABIE-t lejáratni, vagy rossz színben feltüntetni nem állt szándékában, részletesen, tényekkel alátámasztva indokolta állítását, amelyet a MABIE elnöke tudomásul vett.
A MABIE vezetése az egyesület tevékenységével kapcsolatosan alábbiakat kívánja hangsúlyozni:
1.) A Magyar Bírói Egyesület Országos Választmánya 2019. januári ülésén elfogadta működésének fő vezérelveit és célját tartalmazó ars poéticaját, amelynek egyik legfontosabb eleme volt, hogy az egyesület tevékenysége során korrekt együttműködésre törekszik az igazságszolgáltatás valamennyi résztvevőjével. Ennek szellemében a MABIE új vezetése még 2018 év végén megkezdte a személyes kapcsolatfelvételt a törvényszéki és ítélőtáblai elnökökkel annak érdekében, hogy az igazgatási vezetőkkel és az egyesület tagságával személyesen ismertethesse az egyesület jövőbeni céljait, elképzeléseit, felajánlja segítségét, illetve azért, hogy a tagságtól közvetlenül tájékozódhasson az egyesülettel szembeni elvárásokról. Ez alátámasztja, hogy az Egyesület a megfogalmazott elvei mentén jár el, akkor is, ha e cél elérését többen megpróbálják megnehezíteni.
2.) A Magyar Bírói Egyesület 2018. december 1-jén megválasztott új elnöke eleget tett minden egyeztetésre szóló meghívásnak – még akkor is ha egyes rendezvényeken az érdemi párbeszéd lehetősége nem volt biztosított – minden megkeresésre válaszolt, együttműködési kötelezettségének minden esetben eleget tett.
3.) A MABIE a bírák érdekképviseletét ellátó 1400 bíró taggal rendelkező társadalmi szervezet. Jelentős taglétszámára tekintettel erős felhatalmazással és legitimitással rendelkezik a bírák érdekeinek képviseletére. Hasonló pozíciót ellátó személy vagy szervezet a bírósági szervezeten belül nem létezik. Ennek keretén belül a MABIE az Igazságügyi Minisztériummal kötött stratégiai partnerségi megállapodás alapján aktívan közreműködik az illetményemelés elérésében.

Emellett a MABIE – ahogyan eddig is mindig – támogat minden egyéb olyan kezdeményezést, amely a bírák illetményemelését célozza, amennyiben az nem ellentétes a saját javaslatában foglalt elvekkel, tekintettel arra, hogy a bírák anyagi megbecsülésének javítása minden bíró közös érdeke függetlenül attól, hogy végső soron a döntési jogkört gyakorló kormányzat és az országgyűlés melyik szervezettől származó javaslatát fogadja el és önti jogszabályi formába. Ennélfogva a MABIE nem lehet és nem is ellenérdekelt a bírákkal és saját tagságával szemben.

Mindezekre tekintettel a Magyar Bírói Egyesület a leghatározottabban visszautasít minden olyan valótlan állítást, amely szerint ne lenne együttműködő a bírói életpályára vonatkozó elképzelések sikeres megvalósításában, vagy akárcsak a legcsekélyebb mértékben veszélyeztetné azt.


Üdvözlettel!
A MABIE tisztségviselői

Trócsányi László az Eperjesi Evangélikus Jogakadémia Miskolcra költözésének 100. évfordulójára szervezett konferencián arról is beszélt, hogy nincs jogásztúlképzés Magyarországon.

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter és dr. Oltai Judit Zsófia, a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) elnöke 2019. január 31-én aláírta azt a Stratégiai Együttműködési megállapodást, amely szerint az Igazságügyi Minisztérium és a MABIE ezután együttműködik a bírák jogállásáról és a bírósági szervezetről szóló jogszabályok előkészítésében, módosításában és felülvizsgálatában. 

Kezdetét vette az Óbudai Bíróság költözése a Buda Square irodaházba, ahol immár az igazságszolgáltatáshoz méltó, XXI. századi körülmények között intézhetik peres ügyeiket az állampolgárok és végezhetik munkájukat a bírósági dolgozók.