MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) az alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységet elismeréssel kívánta jutalmazni, ezért a MABIE Országos Választmánya „Dr. Grecsák Károly Emlékérem”elnevezéssel elismerést alapított. Ezzel az Egyesület jogelődje, az Országos Bírói és Ügyészi Egyesületet első elnökének, dr. Grecsák Károly kúriai bírónak állított emléket. Az emlékérem a Magyar Bírói Egyesület azon bíró tagjának adományozható, aki az egyesület munkájában hosszú időn át kimagasló tevékenységet végzett, a névadó szellemiségéhez méltó életpályájával és munkásságával hozzájárult az egyesület céljainak magvalósításához, az egyesület elismertségét gyarapította és arra érdemes. 

Az emlékéremből évente egy adható, az elismerés nyugállományba vonult tagnak, kivételesen elhunyt személynek is odaítélhető. Az emlékéremmel oklevél és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény szerinti mindenkori illetményalap összegének megfelelő jutalom jár, amelyet a Magyar Bírói Egyesület költségvetése biztosít. 

Az emlékérem adományozására a Magyar Bírói Egyesület valamennyi tagja, a területi szervezetek vezetősége és az Országos Elnökség tehet javaslatot.

Felhívjuk ezért javaslattételre jogosultakat, hogy a 2023. évi elismerésre vonatkozó javaslataikat írásban, indokolással ellátva 2023. április 19. napjáig elektronikus formában juttasssák el az egyesület elnökéhez.

Dr. Barsi József László, a Balassagyarmati Törvényszék bírája a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést vehette át dr. Varga Judit igazságügyi minisztertől példaértékű felkészültséggel, lelkiismeretesen végzett bírói munkája, valamint az igazságügy szolgálatába lépő fiatalok pályakezdését segítő tevékenysége elismeréseként.

Dr. Vezekényi Ursula kúriai bíró a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült a több mint négy évtizedes bírósági pályafutása során főként a társasági és a cégjog területén végzett, nemzetközileg is elismert, magas színvonalú munkájáért.

Az Egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervhez kapcsolódó módosításáról szóló törvényjavaslat szövegének véleményezése érdekében mind az Országos Bírósági Hivatal, mind az Igazságügyi Minisztérium megkereste Egyesületünket.

A MABIE a teljes tervezetet áttanulmányozta, és a részletszabályokra is kiterjedő komplex álláspontot alakított ki, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében közzéteszünk.

Ebből kiemelendő, hogy a MABIE általánosságban üdvözli az OBT valódi jogállami garanciákat nyújtó hatásköreinek bővülését. Rá kell azonban mutatni, hogy számos, a MABIE és az OBT által korábban jelzett problémakör továbbra is megoldatlanul maradt, és a javaslatban van olyan hatáskörelvonás is, ami határozottan nem támogatható.

A MABIE egyetértését fejezi ki a létszámgazdálkodással, munkateherméréssel, a kirendeléssel, a képzési kötelezettséggel, ügyelosztási renddel kapcsolatos OBT, kúriai kollégiumi és kúriai bírói tanácsi hatáskörök bővülésével kapcsolatban, hiszen ezek többletgaranciákat nyújthatnak az egész bírói kart érintő, nagy jelentőséggel bíró kérdésekben. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy a szabályozás egyes elemeit indokolt volna a helyi véleménynyilvánító testületek hatásköreire is megfelelően alkalmazni.

A kibővült hatáskörök kapcsán az Egyesület támogatja az OBT jogállását megerősítő és a megnövekedett feladat-ellátás személyi, tárgyi, költségvetési feltételeit biztosító rendelkezéseket.

Az újonnan létrehozott hatáskörök mellett azonban hangsúlyozni kell, hogy a Bszi. 103. § (3) bekezdés a) pontjának hatályon kívül helyezése jelentős visszalépés a jelenlegi állapothoz képest, ez a MABIE számára elfogadhatatlan. A hatályos rendelkezés szerint az OBT „személyes meghallgatás alapján előzetes véleményt nyilvánít az OBH elnökének és a Kúria elnökének tisztségére jelölt személyéről”. Az ehelyett, a módosításban szereplő törvényi feltételek megfelelőségi vizsgálata nem pótolja ezt, csak „látszatfontosságot” biztosít az OBT számára, azonban semmiféle érdemi hatáskört nem jelent a pályázókról való, megfelelő súllyal bíró, tartalmi véleménynyilvánításhoz képest. A jelölt személyére vonatkozó érdemi és nemcsak formai szempontú véleménynyilvánítás a bírói önigazgatás nagyon fontos hatásköre és garanciája, ennek eltörlése semmivel nem indokolható. A módosító rendelkezés indokai a törvényjavaslat indokolásából sem ismerhetők meg.

A MABIE javasolja a törvényben felsorolt, az OBT tagjává válást kizáró okok kiegészítését azzal, hogy „nem lehet az OBT tagja az OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezető.” Nem helyeselhető az a rendszer, melyben az OBH elnöke által kinevezett és ellenőrzött OBT tag ellenőrzi az ő munkáltatójának, az OBH elnökének tevékenységét. Az OBT tag és ennek következtében az OBT mint testület integritásának fontos alapvetése a javasolt kizáró ok törvénybe foglalása.

A MABIE a tervezett változások volumenére is tekintettel szorgalmazza átmeneti rendelkezések megalkotását, hiszen a törvény hatályba lépését követően az OBT-nek önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó szervként kell megkezdenie működését. Az OBT iroda megszervezése, a munkatársakkal munkaszerződések megkötése, a szabályozási környezet kialakítása időigényes feladat, az ehhez szükséges humán erőforrás egyelőre nem áll rendelkezésre.

Bár a véleményezés tárgyát képező javaslatcsomag az illetmény kérdései tekintetében nem tartalmaz módosítást, a MABIE az Igazságügyi Minisztérium felé jelezni kívánja, hogy az illetménnyel kapcsolatban a korábbiakban részletesen kifejtett és megindokolt álláspontját fenntartja és sürgeti a bírói hivatáshoz méltó illetmény megteremtéséhez szükséges intézkedések megtételét is, ahogy az igazságügyi alkalmazotti illetmény mielőbbi rendezése is szükséges.

A részletes vélemény itt olvasható:

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága vizsgálja az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtását, köztük a Baka kontra Magyarország ügyben 2016. június 23-án hozott ítélet végrehajtását (20261/12. számú kérelem) is. Az eljárásban a Miniszteri Bizottság Eljárási Szabályzata 9. cikkének (2) bekezdése szerint az EAJ mint civil szervezet a felhatalmazásunkkal előterjesztette álláspontját.

Mellékeljük az EAJ (Európai Bírói Egyesület, amelynek a MABIE is tagja) közleményét az Európa Tanács Miniszteri Bizottságához, magyar nyelven. Az írásban észlelt kisebb pontatlanságokat a fordítás során jeleztük.

Az angol nyelvű irat az EAJ honlapjáról is elérhető: https://www.iaj-uim.org/news/promotion-of-the-independence-of-judges-and-rule-of-law-in-hungary/