Az elmúlt időszakban az írott és elektronikus sajtóban több olyan írás és interjú látott napvilágot, amely alkalmas volt a bíróságok tekintélyének rombolására, a független bíróságba mint közhatalmat gyakorló szervezetbe és az ítélkező bírókba vetett közbizalom aláásására.

Az általánosító, hangulatkeltésre alkalmas, a bírókat bírói hivatásukban és méltóságukban súlyosan sértő megnyilvánulások az állam törvényes működésének biztosítására hivatott bírói hatalmi ágat támadják, mellyel végső soron a bírói hatalomhoz fűződő közbizalmat alapjaiban ingathatják meg.

Magyarország bírái függetlenek, az esküjükben foglaltak szerint az Alaptörvényhez hűek, a jogszabályokat megtartják, a rájuk bízott ügyeket tisztességes eljárásban, részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelően bírálják el; hivatásuk gyakorlása során az igazságosság és a méltányosság vezérli őket. Ítélkezési tevékenységük nem kötődik pártpolitikához és nemzetközi szervezethez, a bírák semmilyen ideológiai, világnézeti állásponthoz, elvhez nem igazodnak. 

Abban a rendkívül elenyésző számú esetben, amikor bebizonyosodott, hogy valamely bíró nem az esküjének megfelelően, hanem tisztességtelenül járt el, akkor az érintett felelősségre vonása megtörtént.

A bírói döntésekben – ahogy az élet minden területén – nem zárható ki a tévedés lehetősége, ezért hozta létre a jogalkotó a többszintű rendes- és rendkívüli jogorvoslati rendszert. Jogorvoslat útján a bírósági ítéletek szakmai érvekkel támadhatók és a felülbírálat eredményeképp mód van a hibák korrigálására.

A jogorvoslati rendszeren kívül, nem jogi érvekkel is lehetőség van a bírói döntések kritikájára. Nincs helye azonban személyeskedő, a bírói méltóságot sértő, a bírói tisztességet alaptalanul megkérdőjelező állításoknak vagy a bíró személye elleni gyűlölködő, esetenként fenyegető tartalmú kijelentéseknek, mint ahogy a bírósággal szembeni ellenséges fellépésre való buzdításnak sem. Ezek törvénybe ütköző magatartások, amelyek egyúttal a társadalmi együttélés alapjait ássák alá.

A MABIE mint a bírák általános érdek-képviseleti szervezete határozottan visszautasítja ezeket a megnyilvánulásokat.

A Magyar Bírói Egyesület