MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Gondolkodjunk együtt! 

Jegyzet az OBT 2021. szeptember 9.-i közleményéhez

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. CLXI. tv. (Bszi.) értelmében az Országos Bírói Tanács (OBT) működésével kapcsolatosan a bíróság központi honlapján kell közzétenni az OBT éves üléstervét és az ülésről készült összefoglalót, a Kúria elnökének és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének tisztségére jelölt személyről történő előzetes véleménynyilvánításnak a jegyzőkönyvét, a szolgálati bíróság ügyrendjét, a bírák Etikai Kódexét.

A Bszi. további tartalmak közzétételét rendeli a központi intraneten akként, hogy a szolgálati bíróság előző évi ügyforgalmáról, valamint ítélkezési gyakorlatáról szóló tájékoztatóját és OBT üléséről készült jegyzőkönyvet, kivéve, ha az OBT zárt ülést tartott.

Jelenleg a központi bírósági honlapon és intraneten a fent részletezett tartalmak találhatók meg. E honlapot – a jelenlegi jogszabályi környezetben foglaltaknak megfelelően – az Országos Bírósági Hivatal üzemeltet és amelyre tartalmakat az OBH Elnökének utasítására, engedélyével töltenek fel, mert ő felel a szerkesztésért.

A 2018. évben megalakult új összetételű OBT azóta jelzi fontos problémaként a saját kezelésű honlap hiányát, mióta az OBH előző elnöke, dr. Handó Tünde törölte a bíróságok központi honlapjáról az OBT-re vonatkozó tartalmakat. A honlap kérdése 2019. december 4-én, dr. Senyei György meghallgatásakor is felvetődött. Az OBT jegyzőkönyvekből jól nyomon követhetően folyamatos volt az egyeztetés az OBH és az OBT között az OBT-re vonatkozó, a bíróságok központi honlapján kialakítandó menüszerkezetről.

Az OBH elnöke végül a 2021. március 3-i OBT ülésen azt az álláspontot foglalta el és képviseli azóta is, hogy kizárólag a törvényi kötelezettségének tesz eleget és az OBT-re vonatkozóan csakis a törvényben meghatározott tartalmakat teszi közzé.

A bíróság központi honlapján ezért nem jelennek meg az OBT határozatai, így e helyről nem ismerhető meg több fontos, a bírák életére is kiható döntés: a bírói összeférhetetlenség alóli felmentés szempontjairól, az ismételt vezetői kinevezéshez való hozzájárulás szempontjairól, a bírák részére adományozható kitüntetések, díjak adományozására és elfogadására vonatkozó eljárásról szóló határozat, a Juhász Andor-díj szabályzata és a kitüntetettek névsora sem.

Nem jeleníti meg e honlap az OBT tagjait és az OBT elnöki tisztségét aktuálisan betöltő személyt, valamint az OBT elérhetőségeit sem.

Az OBT döntéseiről a bírák időszerű tájékoztatása – tanács tagjainak véleménye szerint – kizárólag a honlapon történő megjelenéssel biztosítható, a központi igazgatás felügyelete és ezen a téren az átláthatóság biztosítása a teljes bírói kar számára fontos kérdés. A határozatok az OBH Elnökének döntése alapján megjelennek a Bírósági Közlönyben, anélkül, hogy arra jogszabály kötelezné. A Közlöny adatbázisa keresésre nem alkalmas.

Az említett hiányosságokat kiküszöbölendő hozta létre és tartja fenn az OBT a saját honlapját, amelyet immár három éve a tagok finanszírozzák, miközben az OBT tagsággal összefüggő feladatok ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

Az OBT tudomásul vette az OBH elnökének a döntését és egyidejűleg döntött arról is, hogy a saját honlapját, az OBT költségvetéséből kívánja finanszírozni.

Bár az OBT-nek a működése finanszírozásához megfelelő összegű költségvetés áll rendelkezésére, azonban minden egyes kifizetés OBH elnöki döntés függvénye. Az OBH elnöke a honlap fenntartási díjának kifizetésére vonatkozó kérelemnek eddig nem tett eleget. Döntése mellett az üléseken több érvet és eljárási kifogást is felsorakoztatott, amelyet azonban az OBT eddig nem fogadott el.

Mindez rámutat arra a MABIE és az OBT által is többször felvetett, alkotmányosan visszásnak tűnő helyzetre, hogy az Alaptörvénnyel létrehozott, a bíróságok központi igazgatását egyedüliként felügyelő testület működésének feltételeit a felügyelt tisztséget betöltő személynek, az OBH elnökének kell biztosítania. Ez a jogi szabályozás nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy az OBH Elnöke befolyásolja az ellenőrző testület működését és ellenőrzési jogot gyakoroljon az őt ellenőrizni hivatott OBT felett azáltal, hogy a működési feltételeinek mikénti biztosításáról dönt. Az OBT számára irodát, üléstermet, adminisztratív személyzetet, telefont, telefonvonalat, számítástechnikai eszközöket – amelyek a működéshez elengedhetetlenül szükségesek – ugyanis az OBH elnöke biztosítja, hisz az OBT nem tud saját nevében szerződést kötni és még a saját, törvényi rendelkezés folytán elkülönített költségvetése felhasználásáról sem tud önállóan rendelkezni.

Az OBT közel 10 éves működése alapján kijelenthető, hogy jelen jogszabályi környezet szükségszerűen magában hordozza a konfliktusokat, a végleges és megnyugtató rendezéshez jogszabálymódosítás szükséges.

Kérdés továbbra is megválaszolatlan: ki őrzi az őrzőket?

 

Dr. Oltai Judit Zsófia, a MABIE elnökének írása,

aki az OBT ülésein tanácskozás joggal, meghívottként vesz részt.

 

Az alcímben megjelölt közlemény az https://orszagosbiroitanacs.hu/harom-ev-utan-is-maguk-finanszirozzak-az-obt-tagjai-az-obt-honlap-fenntartasat/ honlapon olvasható.

Az OBT jegyzőkönyvei tartalmazzák a témát adó vita során elhangzott érveket, melyek a kpintra.birosag.hu honlapon találhatók meg, az Országos Bírói Tanács aloldalon belül.