MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület Alapszabály szerinti célja a bírói függetlenség védelme. Az Egyesület többek között e cél megvalósítás érdekében fellép a bírák személyét, a bíróságok tekintélyét támadó megnyilvánulásokkal szemben.

A bírói tekintély tiszteletben tartása nem csak az egyesület deklarált célja, de „az alkotmányos működés, a jogállam csorbítást nem tűrő alapértéke. A bírák és bíróságok megsértése a bírói függetlenség elleni támadás, ezért nem tartozik a véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányosan védett körébe „*.

Az elmúlt héten bírók személyével kapcsolatosan valóságot és valótlanságokat tendenciózusan összemosó, szakszerűtlenül összegyűjtött adatokat tartalmazó, hangulatkeltő, egyebekben a bírókat személyükben és ítélkezési tevékenységükben is támadó sajtóhírek jelentek meg a különböző platformokon, amelyek az Egyesület határozott és következetes fellépését tették szükségessé.

Ezért ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bírák személyét ért támadások erodálják a bírák ítélkezési tevékenységébe vetett közbizalmat. A közbizalom nagyon értékes kötőanyaga társadalmunk érzékeny szöveteinek, amelynek megőrzése az alkotmányos rend védelme iránt elkötelezett minden intézménytől és szervezettől, így a felelősen gondolkodó, hivatásuk iránt elkötelezett újságíróktól is elvárható.

Hangsúlyozzuk, hogy a bíróságok valamennyi állampolgár érdekében a hatályos jogszabályok által részletesen szabályozottan működnek azért, hogy a jogkeresők a jogállam által biztosított igényüknek érvényt szerezhessenek bárkivel szemben. Ezt biztosítandó

  • a bíróságok (bírák) egyedi döntéseit a hatályos jogszabályok által szabályozott eljárásrendben a felsőbb bíróságok a rendes és rendkívüli jogorvoslati eljárásokban bírálják felül, míg a bírói munka értékelése is szigorúan szabályozott. A bírói döntések és a bíró munkájának értékelése csak a bírói függetlenség maximális tiszteletben tartásával megengedett;
  • a társadalmi – és aktuálpolitikai – elvárások csak a hatályos jogszabályokon keresztül az Alaptörvénynek megfelelő tartalommal befolyásolhatják a bírákat;
  • a bírák vélemény-nyilvánítási szabadságát az Alaptörvény, a bírák jogállását szabályozó kétharmados törvény és a Bírák etikai kódexe garantálja, egyben meghatározva annak korlátait is.

A fenti alapvetésekben írtak torzulását eredményezhetik a közelmúltban megjelent és a bírókat személyükben is támadó írások, amelyek így a jogkeresők érdekeit veszélyeztetik azáltal, hogy a bírói függetlenség ellen súlyos támadást intéztek. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a bíróságok nem lehetnek hatalmi vetélkedés tárgyai és a sajtó nem nyújthat segédkezet a bíróságok fölötti befolyás megszerzéséhez, mert - a Kúria Elnökének szavait idézve- „akié a bíróság, azé a jog. Akié a jog, azé a hatalom. Nem véletlen, hogy töretlen a harc a bíróságok fölötti befolyás megszerzésért.”.­**

A személyükben megsértett bírák sajtóorgánumok elleni fellépését -tekintettel arra, hogy azok közül némelyik a jóízlés határait is túlllépte - támogatjuk.

Szükséges továbbá arra is rámutatni, hogy az Egyesület alapszabály szerinti célja a bírói függetlenség védelme mellett a bírói önigazgatási testületek, így az Országos Bírói Tanács hatékony és demokratikus működésének a támogatása is. A bírák ezen választott testületének gittegyletként aposztrofálása, illetve politikai megbélyegzése szintén megengedhetetlen, közbizalmat erodáló tevékenység. Az OBT ügyben kiadott közleménye itt olvasható.

Ezúton ismételten kérjük az érintetteket, hogy a fentieket megfontolva hitelesen és lelkiismeretesen, a jogállamiság értékeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezzék felelősségteljes munkájukat.

A MABIE Elnöksége

 *részlet a Kúria Elnökének 2021. június 1-i Közleményéből

** idézet Varga Zs. András: A bírói függetlenség intézményes garanciái (kutatási projekindító felszólalás) című előadásából.

Dr. Vasvári Csaba bíró nyilatkozatát is tartalmazó angol nyelvű újságcikk itt érhető el: