MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az Egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervhez kapcsolódó módosításáról szóló törvényjavaslat szövegének véleményezése érdekében mind az Országos Bírósági Hivatal, mind az Igazságügyi Minisztérium megkereste Egyesületünket.

A MABIE a teljes tervezetet áttanulmányozta, és a részletszabályokra is kiterjedő komplex álláspontot alakított ki, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében közzéteszünk.

Ebből kiemelendő, hogy a MABIE általánosságban üdvözli az OBT valódi jogállami garanciákat nyújtó hatásköreinek bővülését. Rá kell azonban mutatni, hogy számos, a MABIE és az OBT által korábban jelzett problémakör továbbra is megoldatlanul maradt, és a javaslatban van olyan hatáskörelvonás is, ami határozottan nem támogatható.

A MABIE egyetértését fejezi ki a létszámgazdálkodással, munkateherméréssel, a kirendeléssel, a képzési kötelezettséggel, ügyelosztási renddel kapcsolatos OBT, kúriai kollégiumi és kúriai bírói tanácsi hatáskörök bővülésével kapcsolatban, hiszen ezek többletgaranciákat nyújthatnak az egész bírói kart érintő, nagy jelentőséggel bíró kérdésekben. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy a szabályozás egyes elemeit indokolt volna a helyi véleménynyilvánító testületek hatásköreire is megfelelően alkalmazni.

A kibővült hatáskörök kapcsán az Egyesület támogatja az OBT jogállását megerősítő és a megnövekedett feladat-ellátás személyi, tárgyi, költségvetési feltételeit biztosító rendelkezéseket.

Az újonnan létrehozott hatáskörök mellett azonban hangsúlyozni kell, hogy a Bszi. 103. § (3) bekezdés a) pontjának hatályon kívül helyezése jelentős visszalépés a jelenlegi állapothoz képest, ez a MABIE számára elfogadhatatlan. A hatályos rendelkezés szerint az OBT „személyes meghallgatás alapján előzetes véleményt nyilvánít az OBH elnökének és a Kúria elnökének tisztségére jelölt személyéről”. Az ehelyett, a módosításban szereplő törvényi feltételek megfelelőségi vizsgálata nem pótolja ezt, csak „látszatfontosságot” biztosít az OBT számára, azonban semmiféle érdemi hatáskört nem jelent a pályázókról való, megfelelő súllyal bíró, tartalmi véleménynyilvánításhoz képest. A jelölt személyére vonatkozó érdemi és nemcsak formai szempontú véleménynyilvánítás a bírói önigazgatás nagyon fontos hatásköre és garanciája, ennek eltörlése semmivel nem indokolható. A módosító rendelkezés indokai a törvényjavaslat indokolásából sem ismerhetők meg.

A MABIE javasolja a törvényben felsorolt, az OBT tagjává válást kizáró okok kiegészítését azzal, hogy „nem lehet az OBT tagja az OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezető.” Nem helyeselhető az a rendszer, melyben az OBH elnöke által kinevezett és ellenőrzött OBT tag ellenőrzi az ő munkáltatójának, az OBH elnökének tevékenységét. Az OBT tag és ennek következtében az OBT mint testület integritásának fontos alapvetése a javasolt kizáró ok törvénybe foglalása.

A MABIE a tervezett változások volumenére is tekintettel szorgalmazza átmeneti rendelkezések megalkotását, hiszen a törvény hatályba lépését követően az OBT-nek önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó szervként kell megkezdenie működését. Az OBT iroda megszervezése, a munkatársakkal munkaszerződések megkötése, a szabályozási környezet kialakítása időigényes feladat, az ehhez szükséges humán erőforrás egyelőre nem áll rendelkezésre.

Bár a véleményezés tárgyát képező javaslatcsomag az illetmény kérdései tekintetében nem tartalmaz módosítást, a MABIE az Igazságügyi Minisztérium felé jelezni kívánja, hogy az illetménnyel kapcsolatban a korábbiakban részletesen kifejtett és megindokolt álláspontját fenntartja és sürgeti a bírói hivatáshoz méltó illetmény megteremtéséhez szükséges intézkedések megtételét is, ahogy az igazságügyi alkalmazotti illetmény mielőbbi rendezése is szükséges.

A részletes vélemény itt olvasható: