MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az alapító egy bírótársunk, aki nem kívánta nevét nyilvánosságra hozni.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott mint alapító a jelen alapító okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló – többször módosított – 1959. évi IV. törvény 74/A-F. paragrafusaiban, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseiben foglaltak alapján közérdekű célra, közhasznú tevékenység kifejtésére, jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő alapítványt hozok létre az alábbi feltételek szerint:

1. Az Alapítvány neve:
„Bírák az Igazságszolgáltatásért” Alapítvány

2. Az Alapítvány székhelye:

1122 Budapest, Tóth Lőrinc u.6.

3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet.

4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

Az Alapítvány tartós közérdekű célja:

A Magyar Köztársaság területén működő bíróságok bíráinak, igazságügyi alkalmazottainak szakmai, kulturális, sporttevékenységének támogatása.

Az Alapítvány kiemelt célja:

- szakmai előadások, konferenciák szervezése, támogatása
- bírák, titkárok fogalmazók képzésének támogatása, bel-és külföldi ösztöndíjaihoz, tanulmányutak költségeihez hozzájárulás,
- bírák, bírósági dolgozók sporttevékenységéhez szükséges eszközök beszerzésének támogatása
- regionális és országos sportrendezvények szervezése, a sportrendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségekhez támogatás nyújtása
- szakmai kiadványok, Bírák Lapjának megjelenéséhez, a Magyar Bírói Egyesület működéséhez, honlapjának fenntartásához támogatás nyújtása
- a szociálisan rászoruló illetve nyugdíjas bírák részére támogatás nyújtása
- pályázatok kiírása és támogatása

6. Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása:

6.1 Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

6.2 Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, szervezet csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azokat elfogadja, támogatni kívánja. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

6.3 Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni, vagy egész felhasználására kizárólag az Alapítvány konkrét célja érdekében kerülhet sor.

6.4 A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró, illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyt illethetne.

6.5 Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

6.6 Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.

6.7 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása, illetőleg támogatása.

7. Az Alapítvány vagyona

7.1. Induló vagyonként az Alapító 100.000,- Ft, Egyszázezer forintot bocsát a jelen Alapító Okirat aláírásával egyező időpontban az Alapítvány rendelkezésére, amelynek igazolására az Alapító jelen Alapító Okirat mellékleteként csatolja a letéteményes bank által kiadott hiteles igazolást.

7.2. Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint e vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel.

7.3. Csatlakozás esetén az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak, tevékenységek felajánlásával.

7.4. Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet is végezhet. Az Alapítvány működése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett, valamint a közhasznú tevékenységeket. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása, valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni.

8. Az Alapítványi vagyon felhasználása, az Alapítvány, mint közhasznú szervezet gazdálkodása

8.l. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek. Két tag jelenléte esetén a határozati javaslathoz egyhangú döntés szükséges.

8.2. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okirat 5. pont, valamint 6.1 pontjában felsorolt célok megvalósításának jellegét. Az alapítvány működési költségeire a Kuratórium által évente elfogadott költségvetésben meghatározott összeg fordítható.

8.3. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja.

8.4. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

8.5. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli tájékoztatókat, az Alapítvány működésére vonatkozó adatokat, valamint a beszámolókat a Kuratórium elnöke a jelen Alapító Okirat 9.12. pontja alapján hozza nyilvánosságra a szolgáltatások és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében.

8.6. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

8.7. Az Alapítvány közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

8.8. Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

8.9. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs.

8.10. Az Alapítvány az alapítványokra, illetőleg a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.

9. Az Alapítvány szervezete és működése

9.1. Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként a Kuratóriumot bízza meg. A kuratórium tagjait és elnökét az alapító 5 évre nevezi ki. Ez a rendelkezés a határidő lejártát követően az újonnan választott kuratórium tagjainak bírósági nyilvántartásba vételével válik hatályossá. A kuratóriumi tagság megszűnik lemondással, a tag halálával, illetve a határidő elteltével. Az alapító a határidő lejártát megelőzően is visszahívhatja a kuratórium tagjait, ha tevékenységükkel az alapítvány célját veszélyeztetik.

9.2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.

9.3. A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben, kivéve az alapítói jogokat érintő kérdéseket.

9.4. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.

9.5. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve - 3 (három) fő. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői.

9.6. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a napirendet és a határozati javaslatokat is tartalmazó meghívót írásban, az átvételt igazolható módon köteles megküldeni az érintetteknek a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig.

9.7. Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint személyét.

9.8. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést.

9.9. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:

a.) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére,
b.) Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára,
c.) Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadására,
d.) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására,
e.) A Kuratóriumi tagok díjazásának és költségtérítésének elfogadására és megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti
f.) A következő évi költségvetés elfogadására.

9.10. A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén a 3 tag jelen van.

9.11. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki – vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa – a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

9.12. A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket írásban – az átvételt igazolható módon – értesíti és gondoskodik a határozatoknak és a gazdálkodás legfontosabb adatainak a Bírák Lapjában, illetve a Magyar Bírói Egyesület által működtetett honlapon történő azonnali, 8 naptári napra történő nyilvánosságra hozataláról. A hozzáférhetés időtartamába a nyilvánosságra hozatal és a levétel napja nem számít bele.

9.13. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülhetnek, de elszámoláson alapuló költségtérítésben részesülhetnek.

9.14. Az Alapítvány Alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak.

9.15. A Kuratórium tagjai:

Elnök: dr. Makai Lajos
Tagok: dr. Szabó Mária, dr. Túri Tamás.

9.16. Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá– és fölérendeltségi, vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

9.17. Az alapító felhatalmazza a kuratóriumot szervezeti és működési szabályzat készítésére, mely tartalmazza
- a kuratórium működésének rendjét,
- a döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát, a szavazás eredményét tartalmazó nyilvántartás vezetését,
- a határozatok közlésének illetve nyilvánosságra hozatalának módját,
- az iratokba betekintés rendjét,
- az alapítvány működését, szolgáltatásai igénybevétele módját,
- beszámolói nyilvánosságára vonatkozó szabályokat

9.18. Az Alapító rögzíti, hogy amennyiben az Alapítvány, mint közhasznú szervezet éves bevétele a jövőben az Ötmillió forintot eléri vagy meghaladja, az Alapító az Alapító Okirat módosítása útján, az 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján gondoskodik felügyelő szerv létrehozásáról a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak kijelölésével és megbízásával.

11. Az Alapítvány képviselete

11.1. Az Alapítványt dr. Makai Lajos elnök önállóan jogosult képviselni.

11.2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési és utalványozási jog dr. Makai Lajos, kuratóriumi elnököt és a Kuratórium egy tagját együttesen illeti meg.

11.3. Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat dr. Makai Lajos képviselő gyakorolja.

12. Az Alapító okirat módosítása

Az Alapító Okiratot az Alapító a Ptk. 74/B. §. (5) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.

13. A közcélú adománygyűjtés szabályai

13.1. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

13.2. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

13.3. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

14. A beszámolási szabályok

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történő jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, amelyről a kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbségi döntéssel döntenek.

A közhasznúsági jelentés tartalmára a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§. (3) bekezdésének a.)-g.) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók, figyelemmel az (5) bekezdésben foglalt rendelkezésre is. A közhasznúsági jelentést a honlapon meg kell jelentetni, figyelemmel a Kht. 19. § (5) bekezdésére.

15. A nyilvántartási szabályok

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

16. Az Alapítvány megszűnése

Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején meglévő vagyon, a hitelezői igények kielégítését követően, a Magyar Bírói Egyesületet illeti.

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

17. Záró rendelkezések

17.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

17.2. Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség, valamint a közhasznú jogállás elnyerésének feltétele, hogy a Fővárosi Bíróság az Alapítványt határozatával jogerősen az alapítványok nyilvántartásába vegye, valamint közhasznú szervezetté minősítse.

17.3. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet működése során keletkezett iratokba bárki betekinthet, amennyiben ez nem sérti a személyiségi jogokat, illetve az adatvédelmet. Az iratokba való betekintés lehetőségét a Kuratórium elnöke köteles biztosítani az érdeklődő számára előzetes időpont egyeztetést követően, az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett.

17.4. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza.

17.5. Az Alapító jelen Alapító Okirat aláírásával a Ptk-ban biztosított jogainak gyakorlására halála esetére kijelöli Dr. Szabó Sándort /a továbbiakban: kijelölt személy/). A kijelölt személyre az Alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadóak. A kijelölést a nyilvántartásba vétel után az Alapító nem vonhatja vissza. Alapító, vagy jogai gyakorlására kijelölt más személy hiányában – a Kuratórium vagy az ügyészség erre vonatkozó bejelentése alapján – az alapítói jogosultságok a bíróságot illetik meg.

Budapest, 2009. május 29.

alapító