MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) szolidaritását fejezi ki mindazoknak, akiket a jelenlegi események érintenek, különösen ukrán bíró kollégáinknak. A MABIE szeretne segítséget nyújtani mindazoknak, akik erre rászorulnak, ezért felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Bírói Egyesülettel, illetve az Ukrán Bírói Egyesület Elnökével annak érdekében, hogy a pénzbeli segítségnyújtást biztosítani tudja a tagjain keresztül és üdvözöl minden kezdeményezést, amely valamely formában enyhítheti a kialakult helyzet következményeit.

Így a MABIE közreműködésével adománygyűjtést hirdetünk az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt

Az Országos Bírói Tanács (OBT) a mai ülésen nyilatkozatot fogadott el, amelyben kinyilvánította, hogy támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, szolidaritását fejezi ki Ukrajna népével a nemzeti függetlenségükért és demokráciájuk megőrzéséért folytatott harcban, együttérez az ukrán bírákkal és jogászokkal. Biztatta a magyar jogásztársadalmat arra, hogy támogassa Ukrajnát az agresszióval szemben az európai demokrácia érdekében.

A nyilatkozat teljes terjedelmében itt olvasható: https://orszagosbiroitanacs.hu/az-orszagos-biroi-tanacs-nyilatkozata-a-jogallamisag-ertekerol-es-a-szuverenitas-vedelmerol-ukrajnaban/

 

 

A Nemzetközi Bírói Egyesület (IAJ) - melynek a MABIE is tagja - az Ukrajna területén zajló háború kapcsán nyilatkozatot adott ki, amelyben Oroszországot felhívta az Ukrajnával fennálló nézeteltérésének nemzetközi jogban elfogadott alapelveknek megfelelő kezelésére. Kinyilvánította együttérzését az ukrán bírókkal, akik eddig is szolgálták országukat, családjukat és a jogállamiságot. A nyilatkozat szövege magyarul a mellékletben olvasható.

Az IAJ honlapján a nyilatkozat angol nyelven itt olvasható: https://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2022/02/IAJ-Statement-Russia.pdf

 

A szomszédunkban dúló háború civil megszenvedői iránti részvét és segíteniakarás a Magyar Bírói Egyesület vezetőit is motiválják. Ezért - a kollegialitás és a közvetlen segítségnyújtás céljából - a MABIE elnöke felvette a kapcsolatot az Ukrán Független Bírói Egyesület elnökével, Yevtushenko Olenuval, hogy felajánlja a MABIE segítségét az ukrán bírói egyesület tagjainak, családjaiknak. Az elnök levele a mellékletben található.

Amint választ kapunk arra, hogy a MABIE miben tud segítséget nyújani az ukrán társegyesületnek, kollégáinknak és családjaiknak, nyomban tájékoztatjuk a magyar bírákat és megkezdjük a szervezést.

 

 

A Magyar Bírói Egyesület az alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységet elismeréssel kívánta jutalmazni, ezért a MABIE Országos Választmánya „Dr. Grecsák Károly Emlékérem”elnevezéssel elismerést alapított. Ezzel az Egyesület jogelődje, az Országos Bírói és Ügyészi Egyesületet első elnökének, dr. Grecsák Károly kúriai bírónak állított emléket. Az emlékérem a Magyar Bírói Egyesület azon bíró tagjának adományozható, aki az egyesület munkájában hosszú időn át kimagasló tevékenységet végzett, a névadó szellemiségéhez méltó életpályájával és munkásságával hozzájárult az egyesület céljainak magvalósításához, az egyesület elismertségét gyarapította és arra érdemes. 

Az emlékéremből évente egy adható, az elismerés nyugállományba vonult tagnak, kivételesen elhunyt személynek is odaítélhető. Az emlékéremmel oklevél és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény szerinti mindenkori alapilletmény összegének megfelelő jutalom jár, amelyet a Magyar Bírói Egyesület költségvetése biztosít. 

Az emlékérem adományozására a Magyar Bírói Egyesület valamennyi tagja, a területi szervezetek vezetősége és az Országos Elnökség tehet javaslatot.

Felhívjuk ezért javaslattételre jogosultakat, hogy a 2022. évi elismerésre vonatkozó javaslataikat írásban, indokolással ellátva 2022. március 31. napjáig elektronikus formában juttasssák el az egyesület elnökéhez.

 Az adományozásra tett javaslatokat az Egyesület Elnöksége a határidő lejártát követő ülésén megtárgyalja, majd az Országos Választmány elé tárja döntés végett.

 

 

Az Országos Bírói Tanács elnöke, Deutschné dr. Kupusz Ildikó elektronikus levélben felhívást küldött valamennyi bíró részére, amelyben az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózatának (ENCJ) a bírói egyéni függetlenségről készített anonim online kérdőívének kitöltésére biztat.

A MABIE is fontosnak tartja, hogy a bírák az adott kérdésről álláspontjukat fejtsék ki, ezért a felhíváshoz ezúton csatlakozunk.  A kitöltésre 2022. február 28. napjáig van lehetőség.  A kérdőív az ENCJ hivatalos honlapjáról érhető el, az elérési útja és a tudnivalók Elnök asszony levelében megtalálhatók.  Az ENCJ elnökének a kérdőív kitöltésére felkérő levele az OBT-től 2022. január 18-án minden bíró részére elküldött e-mail mellékletében olvasható. Az ENCJ által végzett felmérés eredményéről a www.orszagosbiroitanacs.hu honlapon fognak tájékoztatást adni.