MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület fokozódó aggodalommal figyeli, hogy az elmúlt napokban a sajtóban ismét megjelentek a bírókat ért személyes, alaptalan és indokolatlan támadások. 

A bíró ítélkező tevékenysége – melynek során közhatalmat gyakorol – természetesen lehet bírálat tárgya, erre szolgál különösen a jogorvoslat, melyben az érintettek vitatják a döntést, és a tudományos kutatás, melynek során a jogtudomány művelői fejtik ki véleményüket a bíró adott ügyben megjelenő jogi álláspontjáról.

Az aggodalomra okot adó személyes támadások azonban a bíró személyét, családi kapcsolatait, családtagjaik életét mutatják be lejárató módon, öncélúan. Nem megengedhető az sem, hogy a bírók korábbi szakmai tevékenységét hamis színben feltüntetve, személyiségi jogaikat sértő módon, bírói függetlenségüket alaptalanul megkérdőjelezve, pártpolitikai kontextusba helyezve tálalják. Ezzel az adott személy több évtizedes, magas színvonalú ítélkezéssel kivívott bírói tekintélyét rombolják. 

A Magyar Bírói Egyesület ezeket a megnyilvánulásokat a leghatározottabban visszautasítja. Felhívja a sajtó képviselőit, hogy a jogállami alapelveket tiszteletben tartva tartózkodjanak a bírák személyét, a bíróságok tekintélyét öncélúan és indokolatlanul támadó megnyilvánulásoktól.

a MABIE vezetősége

A MABIE Országos Elnöksége a Cegléden, 2019. április 13. napján megtartott ülésén arról döntött, hogy levélben keresi meg dr. Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét annak érdekében, hogy a Juhász Andor-díjra javasolt bírák és a címzetes bírói címre javasolt bírák tekintetében tegye meg előterjesztését az Országos Bírói Tanács felé.

A Magyar Bírói Egyesület Országos Választmánya majd egy éves előkészítés után 2017. évi Országos Választmányi ülésén elhatározta és megfogalmazta azokat a területeket amelyeken a Magyar Bírói Egyesület tagjaira és a kitöltést vállaló bírákra vonatkozóan a "bírák elégedettségével kapcsolatban" kérdőívet bocsát ki. E kérdőívben egyrészről a bírák általános közérzetét, a munkahelyi atmoszférával összefüggő, a feladatok teljesítését meghatározó körülmények minden összetevőjét érintő kérdéseket fogalmazott meg. Emellett érintette a bíróságok vezetésének, az ítélkezés feltételeivel összefüggő szegmenseit és azt is, hogy a bíróságokon az utóbbi időszakban történt központi intézkedéseknek milyen hatásai voltak a bírák körében. A felmérés tartalmazza a bírák javadalmazásával összefüggő elégedettségi alapvető  működési függetlenségi kérdéseket is, amelyek egyrészről az utóbbi időszak intézkedéseihez, másrészről a 2005 óta illetőleg 2010 óta kialakult javadalmazás helyzetről szóltak. Emellett a kérdőívben rögzítésre került az is, hogy a javadalmazási helyzet változása tekintetében milyen fellépéseket, illetőleg milyen formákat preferálnának a bíró kollégák.

A Magyar Bírói Egyesület választmányi tagjainak 2018. október 14-i ülése állást foglalt az Országos Bírói Tanács póttagjainak választási eljárásával, illetve az elnöki értekezlet nyilatkozatával kapcsolatban.

Nem megszokott, hogy a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) ugyanazon kérdésben többször is nyilvánosságra hozza álláspontját és még felhívás kibocsátására is kényszerül. Most az egyik parlamenti párt önkormányzati képviselője által megjelentetett, az igazságszolgáltatás méltóságát súlyosan sértő, „apróhirdetés" formájában közzétett sajtómegnyilvánulás miatt szükséges reagálni.

A MABIE nem hagyhatja szó nélkül, hogy az Alaptörvényben deklarált jogállamiság és hatalommegosztás elvét figyelmen kívül hagyó, a bírákat és a bírói kart indokolatlanul sértő, megbélyegző, a bírói függetlenséget megkérdőjelező politikusi megnyilvánulások tendenciózusakká váltak és elszaporodtak. A MABIE ezeket kifogásoló nyilatkozatát követő parlamenti vitában sem jutott nyugvópontra a bírákkal kapcsolatban megfogalmazott kirekesztő vélemény és nem kívánt irányba tovább gyűrűztek az igazságszolgáltatást érintően felkorbácsolt hullámok. Ráadásul azóta mindennapos, hogy különböző sajtóorgánumok saját játszóterüknek tekintik az igazságszolgáltatást.

A médián keresztül nemtelen és alaptalan támadások célpontjaivá váltak az ítélkező bírák, akik a jogszabályok és hivatali esküjük szerint, de hivatásukhoz nem méltó anyagi elismerés mellett teljesítik feladataikat. Ez a jelenség alkalmas a Magyar Állam alappillérének, az igazságszolgáltatás zavartalan működésének az aláásására és a bíróságokba vetett bizalom további rombolására is.

A jogállamiság értékeinek és intézményeinek védelme érdekében a bírák a maguk területén mindent megtesznek és ezt várják a törvényhozó és a végrehajtó hatalom meghatározó szereplőitől, de a sajtótól is. A bírák zavartalan munkavégzésének biztosítása és a helyzet javítása érdekében a MABIE Elnöksége rendkívüli ülést tart és a bírói kar védelme érdekében minden törvényes fellépési lehetőséget megfontol.

MABIE

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) sajnálattal tapasztalta, hogy az elmúlt napokban a jogállamiság kereteit feszegető, a bírói függetlenséget megkérdőjelező, a bírákat és a bírói kart indokolatlanul sértő kijelentések, illetve vélemények láttak napvilágot mértékadó politikusok nyilatkozataiban.

Ezek a gyakran megalázó, kirekesztő és elfogult kijelentések alkalmasak az igazságszolgáltatás függetlenségének csorbítására, a bíró karban félelem keltésére és sértik az Alaptörvény 26. cikkében deklarált alapelvet.

A MABIE alapszabályában írt kötelezettségének eleget téve mindig fellépett a bíróságokat, bírákat ért alaptalan támadásokkal szemben, különösen akkor, ha azok nyíltan és közvetlenül az igazságszolgáltatást érintették.

A MABIE ezért felhívja a törvényhozó és a végrehajtó hatalom meghatározó szereplőit, hogy jogállamiság védelme érdekében mindenkor határozottan lépjenek fel, és az egyesülettel egyetértve határolódjanak el az igazságszolgáltatás függetlenségét sértő kijelentésektől.